નો સંપર્ક કરો

Xaar 1002 સમૂહના પ્રિન્ટહેડ્સ દ્વારા પ્રિન્ટ કરેલા ટાઇલ્સ તમે ક્યાંથી ખરીદી શકો તેની જાણકારી મેળવવા માટે સંપર્ક કરો.

xaar-ceramicsXaar મુખ્યાલય
316 Cambridge Science Park, Milton Rd
Cambridge CB4 0XR
યુનાઇટેડ કિંગડમ

+44 1223 423663
info@xaar.com

અમારા ભાગીદારોનો સંપર્ક કરો

તમારી સિરૅમિક ટાઇલ ઉત્પાદનની પ્રવર્તમાન શ્રેણીઓમાં Xaar 1002 GS40 ની ક્ષમતાઓ ઉમેરવા માટે અમારા ભાગીદારો પૈકી એકનો સંપર્ક કરો.